STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

"STUDENTSKÝ KLUB KATOLICKÉHO GYMNÁZIA
HALAHOJ"
 1. Úvodní ustanovení:

  Název občanského sdružení je "Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj" ( dále jen SK KG Halahoj ).
  Sídlo sdružení je Otmarova ulice č. 22, 674 01 Třebíč

 2. Právní postavení SK KG Halahoj:

  1. SK KG Halahoj je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky ve smyslu ustanovení §1 a §2 odstavců 2 a 3 zákona č. 83/1990 Sb..

 3. Poslání a cíl činnosti SK KG Halahoj:

  1. Posláním SK KG Halahoj je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností v souladu s plněním výchovného programu Katolického gymnázia v Třebíči a to zejména v oblasti mimoškolních a zájmových aktivit všech studentů.
  2. Cílem SK KG Halahoj je propagovat zásady zdravého a prospěšného života, účelného využití volného času dětí a mládeže.
  3. Za tímto účelem SK KG Halahoj organizuje pro své členy i veřejnost setkání, výstavy, besedy, přednášky, víkendové akce, tábory a další akce se zaměřením na zálesáctví, přírodu, kulturu, sport apod.
  4. Za účelem naplnění poslání a cílů SK KG Halahoj bude SK KG Halahoj spolupracovat s obdobně zaměřenými sdruženími a jinými institucemi.

 4. Struktura a orgány SK KG Halahoj:

  Orgány SK KG Halahoj jsou:
  1. členská schůze SK KG Halahoj ( dále jen členská schůze )
  2. vedení SK KG Halahoj ( dále jen vedení )
  3. revizní komise SK KG Halahoj
  4. předseda, místopředseda a hospodář

  1. Členská schůze
  1. je nejvyšším orgánem SK KG Halahoj. Členskou schůzi svolává předseda minimálně 1x ročně a dále vždy, když o to písemně požádá nejméně 1/5 členů SK KG Halahoj. Členská schůze se svolává písemně minimálně měsíc před termínem konání schůze.
  2. je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Jinak o uplynutí 30 minut při jakémkoli počtu přítomných členů. Rozhodnutí členské schůze je platné, jestliže pro ně hlasovala většina přítomných členů.
  3. volí na dobu dvou let ze svých členů vedení a revizní komisi, členové vedení nemohou být současně členy revizní komise
  4. rozhoduje o změnách stanov SK KG Halahoj
  5. rozhoduje o zrušení SK KG Halahoj
  6. schvaluje úkoly a plán SK KG Halahoj pro příslušné období, výroční zprávu, návrh rozpočtu a roční uzávěrky hospodaření SK KG Halahoj, revizní zprávu

  2. Vedení
  1. vedení je výkonným orgánem SK KG Halahoj, které za svou činnost zodpovídá členské schůzi
  2. vedení řídí činnost SK KG Halahoj v období mezi zasedáními členských schůzí
  3. schůze vedení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně
  4. vedení je voleno na dva roky
  5. vedení má nejméně 5 členů
  6. vedení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Vedení rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování platí hlas předsedy, případně místopředsedy za dva hlasy
  7. vedení volí ze členů vedení předsedu, místopředsedu a hospodáře SK KG Halahoj

  3. Revizní komise
  1. revizní komise je kontrolním orgánem SK KG Halahoj, za svou činnost odpovídá členské schůzi, vykonává dohled nad hospodařením SK KG Halahoj. Upozorňuje vedení na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
  2. je volena na dva roky
  3. má nejméně dva členy
  4. vypracovává pro členskou schůzi zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti

  4. Předseda, místopředseda
  1. zastupují společně vedení navenek a jednají jeho jménem. Uzavírají a spolupodepisují smlouvy s dalšími organizacemi, sponzory, bankami, pojišťovnami apod.
  2. svolávají schůze vedení
  3. svolávají členskou schůzi
  4. předseda je zodpovědný za pravidelný styk se školou


 5. Členství SK KG Halahoj:

  1. Členem SK KG Halahoj mohou být fyzické osoby bez věkového omezení, které souhlasí se stanovami. Členem SK KG Halahoj se může stát občan České republiky i občan jiného státu.
  2. Do SK KG Halahoj se vstupuje na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o členství předává vedení SK KG Halahoj a zaplacením ročního členského příspěvku ve prospěch SK KG Halahoj.
  3. Dokladem členství je potvrzení a záznam v evidenci členství vydané vedením.
  4. O přijetí za člena SK KG Halahoj rozhoduje na základě přihlášky vedení.
  5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
  6. Zánik členství:
   1. vystoupením člena písemným oznámením
   2. úmrtím člena
   3. vyloučením za činy neslučující se se stanovami SK KG Halahoj a to rozhodnutím vedení s následným schválením členskou schůzí
   4. při nezaplacení členských příspěvků nejméně za dva kalendářní roky
   5. zánikem SK KG Halahoj

 6. Práva a povinnosti členů:

  1. Člen má právo zejména:
   1. podílet se na činnosti SK KG Halahoj
   2. volit a od 18 let být volen do orgánů SK KG Halahoj
   3. obracet se na orgány SK KG Halahoj s podněty a stížnostmi týkajícími se činnosti a organizace SK KG Halahoj a žádat o jejich vyjádření
   4. být informován o činnosti, včetně jeho hospodaření
   5. účastnit se akcí SK KG Halahoj a používat výhod plynoucích z členství
  2. Člen má za povinnost zejména:
   1. dodržovat stanovy SK KG Halahoj
   2. aktivně, podle svých možností se podílet na plnění cílů SK KG Halahoj
   3. svědomitě a poctivě vykonávat svěřené funkce v orgánech SK KG Halahoj
   4. platit členské příspěvky

 7. Zásady hospodaření:

  1. SK KG Halahoj hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
  2. Zdroji financí a majetku jsou zejména:
   1. řádné i mimořádné členské příspěvky
   2. dary a příspěvky fyzických i právnických osob
   3. granty a dotace od státních orgánů
   4. příjmy z činnosti SK KG Halahoj – účastnické poplatky, vstupné

 8. Zánik SK KG Halahoj:

  1. SK KG Halahoj se řídí ustanovením §12 zákona 83/1990 Sb. V plném znění:
   1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze
   2. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR
  2. Zaniká-li SK KG Halahoj dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Majetek nemůže být rozdělen mezi jednotlivé členy.

 9. Závěrečné ustanovení:

  1. Vedení SK KG Halahoj může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád SK KG Halahoj a další směrnice.
  2. Toto sdružení vzniká registrací ministerstva vnitra.
  3. Toto sdružení ustavilo přípravný výbor složený z níže podepsaných osob, který do doby 30.1.2003 ustanoví všechny orgány SK KG Halahoj v souladu s těmito stanovami.